Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Onder De Regiekamer wordt in deze Algemene voorwaarden De Regiekamer, gevestigd te Zaltbommel, verstaan.
 2. Onder opdrachtgever wordt de natuurlijke of rechtspersoon, die samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde met De Regiekamer een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten, verstaan.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en De Regiekamer gesloten overeenkomsten.
 2. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Regiekamer en opdrachtgever waarop De Regiekamer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Regiekamer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met De Regiekamer zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door De Regiekamer gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen tenzij anders aangegeven. De Regiekamer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Afwijkingen van gedane offertes binden De Regiekamer alleen, indien deze door De Regiekamer schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. De Regiekamer is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan De Regiekamer kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Regiekamer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan De Regiekamer wenst te verstrekken, dient hij De Regiekamer hiervan, onder vermelding van de namen van de anderen, op de hoogte te stellen.
 7. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Regiekamer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal De Regiekamer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Regiekamer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Regiekamer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Regiekamer worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Regiekamer zijn verstrekt, heeft De Regiekamer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Regiekamer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Regiekamer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Regiekamer kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien De Regiekamer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan De Regiekamer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Regiekamer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Regiekamer zal van alle mondelinge gesprekken met de opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan de opdrachtgever zenden. Indien de opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische / elektronische (e-mail) besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door De Regiekamer geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische / elektronische (e-mail) contacten schriftelijk zijn bevestigd.
 9. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het onderwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van De Regiekamer dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
 10. Een door De Regiekamer opgegeven termijn voor het volbrengen van de door haar te leveren diensten / producten heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De Regiekamer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de door haar te leveren diensten / producten, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Regiekamer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 11. In geval De Regiekamer (onderdelen / gedeelten van) het product naar de op welke wijze dan ook verzendt, mede inbegrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 12. Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is De Regiekamer tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan De Regiekamer door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdracht in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.
 13. Opdrachtgever vrijwaart De Regiekamer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 14. Indien De Regiekamer een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Regiekamer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal De Regiekamer de opdrachtgever trachten hierover van tevoren in lichten. Bij maatwerkopdrachten zijn de offerte-uren uitgangspunt. Tijdens de opdracht kan er echter voor een andere invulling worden gekozen. Dit kan als gevolg meerwerk uren opleveren. Onderdelen die niet zijn geoffreerd en die wel uitgevoerd moeten worden zullen op nacalculatie plaatsvinden. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal De Regiekamer trachten om tijdig aan te geven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft. De Regiekamer is dit echter niet verplicht.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen De Regiekamer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De overeenkomst met betrekking tot hosting en of onderhoud tussen De Regiekamer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden en zal worden verlengd met een gelijke termijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever De Regiekamer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 3 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
 3. Indien De Regiekamer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer en / of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door De Regiekamer gehanteerde honorarium tarieven.
 4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Regiekamer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
 6. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Betaling en incasso

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door De Regiekamer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling en wanbetaling van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van De Regiekamer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. De opdrachtgever verricht de aan De Regiekamer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan De Regiekamer heeft verstrekt.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 6. In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten redelijkerwijs noodzakelijk door De Regiekamer gemaakt en eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk middels aangetekende post en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
 2. Indien de werkzaamheden van De Regiekamer worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor De Regiekamer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. In geval van tussentijdse opzegging heeft De Regiekamer naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. De Regiekamer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst De Regiekamer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Regiekamer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Regiekamer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien de opdracht om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
 4. Wanneer de werkzaamheden van De Regiekamer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
 5. De Regiekamer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De Regiekamer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  • fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
  • misverstanden en / of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen;
  • fouten van door / namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
  • gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers;
  • fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in Artikelen 4.6, 4.7 en 4.8 zijn goedkeuring heeft gegeven;
  • fouten en / of problemen die ontstaan na aflevering en door gebruik of onderhoud van het product door anderen dan De Regiekamer;
  • indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Indien De Regiekamer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
  • de aansprakelijkheid van De Regiekamer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering;
  • indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van De Regiekamer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
  • in afwijking van hetgeen onder 2 a en b van dit Artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Regiekamer of haar ondergeschikten.
 4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch De Regiekamer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten.
 6. De Regiekamer verleent verder geen garantie, direct of indirect, met betrekking tot diens diensten of goederen tenzij anders schriftelijk, waaronder middels het onderhoudscontract, is bepaald.
 7. De opdrachtgever zal De Regiekamer vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de door De Regiekamer aan de opdrachtgever geleverde diensten en / of (onderdelen / gedeelten van) producten en resultaten.

Artikel 12. Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart De Regiekamer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de opdrachtgever aan De Regiekamer informatiedragers, elektronische bestanden of software etcetera verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden worden gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13. Overmacht

 1. Partijen kunnen gedurende een periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Regiekamer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien De Regiekamer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is De Regiekamer gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Intellectueel eigendom en eigendomsrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt De Regiekamer zich de rechten en bevoegdheden voor die De Regiekamer toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door De Regiekamer verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Regiekamer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. De in het kader van de opdracht door De Regiekamer tot stand gebrachte werktekeningen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van De Regiekamer, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is De Regiekamer te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het cliënt niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam De Regiekamer in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materialen zoals websites en overige applicaties die gehuurd/geleased worden op maand/kwartaal/jaarbasis, blijven ten alle tijde eigendom van De Regiekamer.
 6. De Regiekamer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 7. News De Regiekamer heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 15. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Regiekamer.
 2. Indien een klacht gegrond is zal De Regiekamer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Regiekamer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 12.

Artikel 16. Geschillen

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en De Regiekamer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht. De Regiekamer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Overige bepalingen

 1. Is aan de opdrachtgever een ontwerp of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Op elke overeenkomst tussen De Regiekamer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 4. De Regiekamer behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.